Πολιτικη Περιβαλλοντος

Περιβαλλοντική Πολιτική της ECOSTER A.E

Η ECOSTER που δραστηριοποιείται στη μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ)  και στη διαχείριση (με τη μέθοδο της αποστείρωσης) των Επικινδύνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ)  έχοντας ως στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε αρμονία με την κοινωνία και το περιβάλλον, εφαρμόζει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2015.

Για το λόγο αυτό, η εταιρεία, αναγνωρίζει τις Περιβαλλοντικές Πλευρές των δραστηριοτήτων της και διαθέτει όλους τους απαιτούμενους πόρους για τη διαρκή εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης καθώς και για τη συνεχή βελτίωσή του προκειμένου να βελτιώνεται η περιβαλλοντική επίδοση, τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες διεθνείς και εθνικούς κανονισμούς που αφορούν τη λειτουργία της και τη λήψη προληπτικών και διορθωτικών μέτρων για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη δράση της.

Η δέσμευση για την προστασία του Περιβάλλοντος και για τον περιορισμό των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της υλοποιείται μέσω των ακόλουθων επιμέρους βημάτων:

 • Συνεχής αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας με σκοπό την μείωση των επιπτώσεων μέσα από τον έλεγχο:
  • της διάθεσης των στερεών απορριμμάτων
  • των υγρών αποβλήτων, και
  • της κατανάλωσης των φυσικών πόρων
 • Συνεχής βελτίωση των Περιβαλλοντικών Επιδόσεων μέσω:
  • υλοποίησης ενεργειών για την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων απειλών
  • αξιοποίησης των ευκαιριών που παρουσιάζονται
  • των ετήσιων ανασκοπήσεων καθώς και
  • της θέσπισης Περιβαλλοντικών Στόχων
 • Δέσμευση για συμμόρφωση με όλες τις σχετικές Περιβαλλοντικές Νομοθετικές απαιτήσεις
 • Δέσμευση για εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης της εταιρείας
 • Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών θεμάτων στο σχεδιασμό νέων δραστηριοτήτων
 • Λήψη προληπτικών μέτρων για την αποφυγή αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων
 • Περιβαλλοντική επαγγελματική επάρκεια, επιμόρφωση και παρακίνηση του προσωπικού
 • Ενθάρρυνση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα
 • Γνωστοποίηση σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της εταιρείας και είναι στη διάθεση των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών
 • Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των συνεργατών της