Εγκρισεις, Αδειες, Πιστοποιητικα

Άδειες/Εγκρίσεις

  • Απόφαση Έγκρισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΑΕΠΟ) από την Αποκεντρωμένη Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  • Άδεια Λειτουργίας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  • Άδεια Συλλογής Μεταφοράς Μολυσματικών Ιατρικών Αποβλήτων σε διαπεριφερειακό επίπεδο (ΕΑΑΜ,ΜΕΑ,ΑΕΑ).
  • Πιστοποιήσεις ISO 9001, 14001 και OHSAS 18001.
  • Άδεια Συλλογής Μεταφοράς των στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων (αποστειρωμένα ΕΑΑΜ).
  • Άδεια Διάθεσης Αποστειρωμένων Αποβλήτων στον οικείο ΧΥΤΑ.
  • Πιστοποιήσεις συμμόρφωσης με τα ΕΛΟΤ 12347 και 12740.
  • ΑΤΡ / ADR Φορτηγών Ψυγείων.