Ασφαλεια των Εργαζομενων

Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας Εργαζομένων της ECOSTER A.E

Η ECOSTER που δραστηριοποιείται στη μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ)  και στη διαχείριση (με τη μέθοδο της αποστείρωσης) των Επικινδύνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ)  πιστεύει ότι η Ασφάλεια και Υγεία κατά την εργασία του προσωπικού αποτελεί μία αναπόσπαστη αξία με την φιλοσοφία της επιχείρησης και  εφαρμόζει ένα Σύστημα Υγιεινής & Ασφάλειας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς προτύπου OHSAS 18001:2007.

Η πολιτική για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία της εταιρείας αποτελεί μια δέσμευση της Διοίκησης για:

  • Την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων, των επαγγελματικών ασθενειών και την διαρκή βελτίωση της επίδοσης του συστήματος Υ&ΑΕ
  • Τη συμμόρφωση με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία

Για τη επίτευξη των ανωτέρω εξασφαλίζει :

  • Τη συνεχή αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων και λήψη των απαιτούμενων μέτρων για την αντιμετώπιση τους.
  • Την προώθηση της συνεχούς βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος στα θέματα υγείας και ασφάλειας.
  • Τη στοχευμένη  εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και συνεργατών σε θέματα υγείας και ασφάλειας, ενθαρρύνοντας παράλληλα την ανοικτή και διάφανη επικοινωνία στα θέματα αυτά.
  • Την εξασφάλιση οικονομικών πόρων τόσο για τη συνεχή ανάπτυξη καινούργιων τεχνολογιών με στόχο τη μείωση των εργασιακών κινδύνων όσο και για την παροχή όλων των απαιτούμενων μέσων (εξοπλισμό, εκπαίδευση κλπ) για την επίτευξη των στόχων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.
  • Την επικοινωνία εσωτερικά αλλά και με προμηθευτές και συνεργάτες της, τις δράσεις της  για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων κατά την εργασία, επιζητώντας τη συμμετοχή τους στις όποιες βελτιώσεις.