Πολιτικη Ποιοτητας

Πολιτική Ποιότητας της ECOSTER A.E

Η ECOSTER που δραστηριοποιείται στη μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ)  και στη διαχείριση (με τη μέθοδο της αποστείρωσης) των Επικινδύνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ)  αποβλέποντας στην διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει, σε ισορροπία με τις οικονομικές επιδόσεις της, ανέπτυξε και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015. Το σύστημα επιτρέπει στην εταιρεία να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που ικανοποιούν στο βέλτιστο βαθμό τις απαιτήσεις των πελατών της, τις θεσμικές και νομοθετικές απαιτήσεις καθώς και να αναγνωρίζει τόσο τις πιθανές ευκαιρίες ώστε να αυξάνει το βαθμό ικανοποίησης των πελατών της, όσο και τους ενδεχόμενους κινδύνους που σχετίζονται με το περιεχόμενο και τους στόχους της.

Η Διοίκηση δεσμεύεται για την Πολιτική Ποιότητας ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει τη δέσμευση αυτή καλλιεργώντας το πνεύμα της συνολικής και συλλογικής προσπάθειας σε όλο το ανθρώπινο  δυναμικό της εταιρείας και διαθέτοντας όλα τα απαραίτητα μέσα, ώστε όλοι να τηρούν την Πολιτική Ποιότητας και να προωθούν κάθε ενέργεια που διαρκώς προάγει και βελτιώνει την ποιότητα.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της εταιρείας :

  • Επανεξετάζει και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της σε σχέση με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της μέσα από τις ετήσιες ανασκοπήσεις της Διοίκησης, εσωτερικές επιθεωρήσεις κλπ
  • Αναζητά την τεκμηρίωση των αιτιών εμφάνισης προβλημάτων ή αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και να εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες με σκοπό την αποφυγή επανεμφάνισης τους.
  • Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους που επηρεάζουν την Ποιότητα. (πχ ετήσια έρευνα ικανοποίησης πελατών, παρακολούθηση επίδοσης εξωτερικών παρόχων κλπ)
  • Θέτει πρακτικούς και μετρήσιμους στόχους για την ποιότητα σε όλα τα επίπεδα. Οι στόχοι αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξης τους από την Ανώτατη Διοίκηση. Κατά την αξιολόγηση αυτή, όπου υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης αποκτούν προτεραιότητα και εκφράζονται σε ετήσιους μετρήσιμους στόχους της επιχείρησης.
  • Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού της, ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.