Μοναδα Αποστειρωσης

Η Μονάδα Αποστείρωσης ECOSTER στην ΒΙΠΕ Λάρισας

Σταθερή Μονάδα Επεξεργασίας και Αποστείρωσης Νοσοκομειακών Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ)

Η ECOSTER A.E εστιάζοντας ήδη από το 2008 στο ζητούμενο της διαχείρισης των μολυσματικών στην ελληνική επικράτεια κατασκεύασε και λειτουργεί στη βιομηχανική περιοχή της Λάρισας ένα πρότυπο υπερσύγχρονο εργοστάσιο επεξεργασίας και αποστείρωσης μολυσματικών αποβλήτων.

Η μονάδα επεξεργασίας της εταιρίας μας αδειοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η άδεια λειτουργίας, εκδοθείσα κατ΄ εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει τη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων (Αριθμ. οικ.146163 « Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων»), πιστοποιεί την ασφαλή και σύννομη λειτουργία της μονάδας. Παράλληλα, η μονάδα διαθέτει Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και άδεια απόρριψης αποστειρωμένων αποβλήτων από τον Δήμο Λάρισας.

Στη μονάδα επεξεργασίας της εταιρίας μας γίνεται χρήση του τεχνολογικού εξοπλισμού και της απαράμιλλης τεχνογνωσίας της καναδικής εταιρίας ΗΥDROCLAVE SYSTEMS CORP., η οποία κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στο χώρο της κατασκευής συστημάτων επεξεργασίας ιατρικών αποβλήτων και στη λειτουργία μονάδων επεξεργασίας μολυσματικών αποβλήτων.

Λειτουργώντας με ασφάλεια και αξιοπιστία, καλύπτουμε ανάγκες διαχείρισης σε όλη την επικράτεια, προσαρμόζοντας κάθε φορά με ευελιξία τις παροχές μας στα δεδομένα και τις ανάγκες κάθε Υγειονομικής Μονάδας, ενώ παρέχουμε σε ανταγωνιστικές τιμές ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών στην αποκομιδή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων.

Η μονάδα διαθέτει ψυκτικό θάλαμο για την αποθήκευση των αποβλήτων σε περίπτωση βλάβης των μηχανημάτων. Ο ψυκτικός θάλαμος καλύπτει τις ανάγκες της μονάδας επεξεργασίας για τουλάχιστον τρεις ημέρες ενώ είναι εφοδιασμένος με εφεδρικό σύστημα ψύξης και με ένα σύνθετο σύστημα φίλτρανσης του αέρα.

H τελική διάθεση των αποστειρωμένων αποβλήτων πραγματοποιείται από την εταιρία μας σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής. Η μονάδα έχει κατασκευαστεί και οργανωθεί ώστε η λειτουργία της να είναι πλήρως αυτοματοποιημένη.

Μεταφορά EAAM, MEA, KAI AEA

Η εταιρία μας διαθέτει αδειοδοτημένα και πιστοποιημένα κατά ADR και ATP φορτηγά ψυγεία με τα οποία παραλαμβάνει τα συσκευασμένα απόβλητα με σκοπό την μεταφορά τους προς επεξεργασία στην σταθερή μονάδα αποστείρωσης ECOSTER AE.

Η διαπεριφερειακή άδεια συλλογής μεταφοράς ιατρικών αποβλήτων για τις κατηγορίες EAAM, MEA και AEA της εταιρείας μας ισχύει και για τις δεκατρείς περιφέρειες της χώρας.

Τελική διάθεση των αποστειρωμένων

Η εταιρία μας επίσης διαθέτει άδεια απόρριψης των αποστειρωμένων αποβλήτων στον οικείο ΧΥΤΑ καθώς και άδεια συλλογής μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων που αφορά τα αποστειρωμένα απόβλητα. Η μεταφορά των αποστειρωμένων και συσκευασμένων αποβλήτων γίνεται με ιδιόκτητα φορτηγά.

Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας

Η εταιρεία ECOSTER τηρεί συγκεκριμένο πλάνο ασφάλειας των εργαζόμενων:

  1. Σωστή και συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού
  2. Κανονισμός λειτουργίας και διαχείρισης της τεχνολογίας
  3. Παροχή μέσων ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους (Γάντια, μάσκες, μπότες, ειδική στολή).
  4. Εμβολιασμός των εργαζόμενων υψηλού κίνδυνου
  5. Ιατρική παρακολούθηση
  6. Εποπτεία τήρησης κανόνων υγιεινής
  7. Πρωτόκολλο λειτουργίας

Εκπαίδευση προσωπικού

Οι εργαζόμενοι που εμπλέκονται στη διαχείριση των ΕΙΑ έχουν λάβει επαρκή εκπαίδευση για τις εκτελούμενες εργασίες. Για το λόγο αυτό η εταιρία ECOSTER AE έχει καταρτίσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργαζομένων της, που περιλαμβάνει:

  • Σεμινάρια από Καναδούς ειδικούς συμβούλους και εξειδικευμένους χειριστές σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας με πολυετή πείρα.
  • Σεμινάρια από τον συνεργαζόμενο τεχνικό ασφαλείας σε θέματα ασφάλειας, ατομικής προστασίας, πυρόσβεσης κτλ.
  • Σεμινάρια από την συνεργαζόμενη ιατρό εργασίας σε θέματα ατομικής προστασίας, υγιεινής, ασφάλειας και τρόπους αντιμετώπισης ατυχημάτων.